ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 24, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 211 7105550, 6948 096096    ΙΑΤΡΟΣ: 6944 434486info@surgicalcenter.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ


Για το Surgical Center, η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία κι αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους, είναι μία από τις προτεραιότητες του Κέντρου.

Το Surgical Center δεσμεύεται πλήρως και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με το εκάστοτε ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το Surgical Center ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, καταχωρεί, οργανώνει, διαρθρώνει, αποθηκεύει, μεταβάλλει, ανακτά, υποβάλλει σε επεξεργασία, διαβιβάζει, περιορίζει ή διαγράφει.

Για τα θέματα που αφορούν στην επεξεργασία και γενικότερα τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Επικεφαλή Ιατρό, Κωνσταντίνο Τσιγκρίτη στο e-mail: info@surgicalcenter.gr.

 1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Το Surgical Center συλλέγει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας  (διαγνωστικών κι  επεμβατικών πράξεων) προς τους πελάτες / ασθενείς του.

Για την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, συλλέγει προσωπικά δεδομένα όπως ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, υπηκοότητα, έτος και τόπος γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail, αρ. ταυτότητας ή αρ. διαβατηρίου, ΑΜΚΑ, ασφαλιστικό ταμείο και αριθμός Μητρώου αυτού, ιατρικό ιστορικό / αποτελέσματα παλαιότερων εξετάσεων.

 1. ΑΠΟ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Surgical Center επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχετε κατά την άφιξή σας στο Ιατρείο, με σκοπό την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Σε περίπτωση αδυναμίας του φυσικού προσώπου, κάποια από τα δεδομένα μπορούν να δοθούν από το συνοδό του.

Το Surgical Center μπορεί επίσης να λάβει δεδομένα από άλλο θεράποντα ιατρό του πελάτη / ασθενούς, όταν τον παραπέμπει στο Surgical Center.

 1. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας προς τους πελάτες / ασθενείς μας. Κάποιες πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης των υπηρεσιών του Surgical Center, πάντα μετά από σχετική συγκατάθεση των φυσικών προσώπων.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

– η παροχή όλου του πλαισίου υπηρεσιών του Surgical Center προς τους πελάτες / ασθενείς του

– η συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν κατά περίπτωση οι εργαζόμενοι του Surgical Center στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Επιπλέον τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους αποδέκτες, έχοντας βέβαια τη συναίνεσή σας όπου απαιτείται,  όπως:

 • το θεράποντα ιατρό σας ή σε άλλο ιατρό που θα μας υποδείξετε
 • το ασφαλιστικό ταμείο σας
 • την ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία σας, σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε ότι θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε
 • συνεργαζόμενες εξειδικευμένες δομές κι οργανισμούς υγείας (πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι) μετά από αίτημά σας
 • διαγνωστικά εργαστήρια (π.χ παθολογονατομικά εργαστήρια).
 • ελεγκτικούς κι άλλους δημόσιους φορείς, στα πλαίσια συμμόρφωσης του Κέντρου με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο
 • εταιρείες παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας
 1. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται για 10 χρόνια, όπως ορίζεται από τον Ν.3418/2005 και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Το Surgical Center διασφαλίζει τη νόμιμη κι ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία τους και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε κι επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο κι άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους.

 • Δικαίωμα Διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας.

 • Δικαίωμα διαγραφής ή «δικαίωμα στη λήθη»

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία, μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση όπως π.χ σε έννομη υποχρέωση, το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας:

 • όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση
 • εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους
 • όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς.
 • όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από το Surgical Center
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση κι επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον για τα δεδομένα σας, που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info@surgicalcenter.gr

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας www.dpa.gr.

SURGICAL CENTER

Το Surgical Center είναι ένα πλήρες εξοπλισμένο κέντρο χειρουργικής στη Νέα Σμύρνη, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Γενικού Χειρουργού Κωνσταντίνου Τσιγκρίτη.

Τελευταίο άρθρο