ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 24, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: 211 7105550, 6948 096096    ΙΑΤΡΟΣ: 6944 434486info@surgicalcenter.gr


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η λειτουργία του χειρουργικού ιατρείου Surgical Center διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το πρότυπο ΕΝ 15224:2016 καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των χειρουργικών κέντρων – ιατρείων.

Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους ασθενείς του ιατρείου, οι οποίοι εξετάζονται για προληπτικούς και διαγνωστικούς λόγους. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις και προσδοκίες των ασθενών του όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:
– η οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, η δημιουργία στους ωφελούμενους αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το ιατρείο, προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδομένα με την τήρηση κανόνων εχεμύθειας από όλο το ανθρώπινο δυναμικό του
– ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό την διατήρηση υψηλού, ασφαλούς κι αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών
– η συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις της εργασίας του, σύμφωνα με τις αρχές και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τη διοίκηση του ιατρείου
– η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλόλητάς του

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:
1. η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος μέσα από τα συμβούλια ποιότητας, στα πλαίσια των οποίων εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα
2. ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ασθενών και η μέτρηση της ικανοποίησής τους
3. η συνεχής παρακολούθηση του επιπέδου συνεργασίας με προμηθευτές και συνεργάτες όπως αυτοί ορίζονται μέσα από τις διαδικασίες του ιατρείου
4. η συνεχής επιμόρφωση κι εκπαίδευση του προσωπικού
5. η εφαρμογή των πιο σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων
6. η εφαρμογή της διεργασίας διαχείρισης του κλινικού κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της κλινικής επικινδυνότητας
7. η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων) για την αποτελεσματική λειτουργία του ιατρείου
8. η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων κι αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν κι εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων

Το ιατρείο καλύπτει όλα τα χαρακτηριστικά ποιότητας των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης και πιο συγκεκριμένα:
1. κατάλληλη και σωστή φροντίδα
2. διαθεσιμότητα
3. συνέχεια της φροντίδας
4. αποτελεσματικότητα
5. αποδοτικότητα
6. ισότητα
7. τεκμηριωμένη φροντίδα
8. φροντίδα με επίκεντρο τον ασθενή
9. συμμετοχή των ασθενών
10. ασφάλεια των ασθενών
11. τήρηση των προθεσμιών / προσβασιμότητα.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση κι επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.

Η διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητος για την υλοποίηση των εργασιών του ιατρείου. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κι ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

Διαδικασίες, ροές κι ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί, διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών κι ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης. Η πολιτική ανασκοπείται ετησίως.

SURGICAL CENTER

Το Surgical Center είναι ένα πλήρες εξοπλισμένο κέντρο χειρουργικής στη Νέα Σμύρνη, το οποίο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Γενικού Χειρουργού Κωνσταντίνου Τσιγκρίτη.

Τελευταίο άρθρο